piątek, 14 listopada 2014

Ulice Koszęcina. Sienkiewicza, Ligonia, Wojska Polskiego


Ulice: Sienkiewicza, Wojska Polskiego i częściowo J. Ligonia two­rzą tzw. obwodnicę w południowo-wschodniej aglomeracji Koszęcina, usytuowaną na drodze wojewódzkiej nr 906, prowadzącą z Lublińca do Piasku. Poprzednio aż do roku 1958 droga ta prowadziła przez Koszęcin ul. Lubliniecką, Powstańców Ślą­skich i J. Ligonia. W miarę rozbu­dowy przemysłu motoryzacyjnego i budowy dużych samochodów, skręt z ul. Powstańców Śląskich na ul. J. Ligonia okazał się za ostry, a jezd­nia za wąska. Był to punkt uciążliwy i niebezpieczny na tej trasie. W tej sytuacji potrzebne było znalezienie sposobu do rozwiązania tego proble­mu. By utworzyć obwodnicę trzeba było ul. Sienkiewicza maksymalnie poszerzyć, na odcinku ul. Wojska Polskiego podsypać - biegła przez teren podmokły, tzw. „Mokrzec" i skanalizować, a od ul. Łazowskiej na nowo wytyczyć przez pola mająt­kowe ówczesnych PGR, aby znowu połączyć z ul. J. Ligonia, ale już na prostym odcinku.

Ulica Sienkiewicza, poświę­cona żyjącemu w latach 1846-1916 wielkiemu pisarzowi powieści hi­storycznych, takich jak: Trylogia, Krzyżacy, Quo Yadis, który nadał temu gatunkowi wysoką rangę ar­tystyczną i patriotyczną. Otrzymał nagrodę Nobla.


Do lat powojen­nych nosiła nazwę ul. Szkolna, a to dlatego, że od roku 1905 do 1934 znajdowała się tam szkoła. Obec­nie budynek ten jest przystosowany na pomieszczenia mieszkalne. Na boisku dawnej szkoły wybudowano remizę strażacką z salą imprezową, a także w budynku tym swą siedzibę ma Bank Spółdzielczy.


nowa szkoła katolicka


 Tuż za ową szkołą, w stronę północną odbija ul. Moniuszki (1819-1872, kom­pozytor, twórca opery narodowej i liryki pieśniarskiej; opery: Halka, Straszny Dwór, Flis, Hrabina i inne, twórca około 300 pieśni).

Ulica Wojska Polskiego jest ulicą stosunkowo młodą i jak ul. Mo­niuszki ich nazwy nie są związane z żadną historią. Pierwszy budynek postawiono tu w 1959r. (rodzina K. i W. Pigułów). Kilkanaście lat póź­niej wybudowano przy tej ulicy ku wygodzie podróżnych bar „Roma". Na skrzyżowaniu ulic Wojska Pol­skiego z ul. Łazowską stoi wiekowy drewniany krzyż, do którego w Dni Krzyżowe udają się miejscowi wier­ni z procesją.

Ulica Łazowską, jak mówi sama nazwa prowadzi do Łaz Strzebińskich. Była kiedyś bardzo uczęsz­czaną drogą, lecz po wybudowaniu szosy z Łaź do Strzebinia i wybudo­waniu tam kościoła, stała się prawie nieużyteczna i zaniedbana. Zabu­dowa ulicy Łazowskiej i Miodowej rozpoczęła się po roku 1945, gdy w ramach parcelacji gruntów majątko­wych uzyskano tanie działki budow­lane.

Ulica Juliana Ligonia (urodzony w Prądach 1823-1889, hutnik, poeta śląski, działacz narodowy) była kie­dyś drogą łączącą zamek z miejscowym gospodarstwem majątkowym i z ościennymi folwarkami, jak Prądy, Łazy i Oberhof, a także początkiem drogi Łazowskiej. Dopiero po wy­budowaniu drogi w połowie XIX wieku z Piasku przez Bagno, Prądy, Koszęcin do Lublińca ulica J. Li­gonia zmieniła kierunek na obecny. (1) W okresie międzywojennym była ulicą Woźnicką (2), a w czasach hitle­rowskiej okupacji nosiła nazwę Tarnowitzerstrasse.
Z ulicy J. Ligonia od połowy XIX wieku oprócz budynków dworskich czynna była prywatna kuźnia (Żyła),
 restauracja (Michalec) z niemieckojęzyczną klientelą, gdyż korzystali z niej przeważnie urzęd­nicy księcia Hohenlohe.

 

Gdzie dziś jest parking przed domem handlo­wym Maraton był sklep towarów mieszanych (P. Czają, później GS).

 


Na rogu ul. Lompy stał dom kryty drewnianym gontem, który służył w latach 1880-1899 za probostwo kapelanowi zamkowemu.
Kilkana­ście metrów dalej stoi budynek, w którym mieszkali lekarze koszęcińskiego szpitala (Ligonia 8) .

Franciszek Janeczek

źródło: Echo Gminy Koszęcin  nr 1/2011
(1) do roku 2011 była drogą jednokierunkową (w kierunku od pałacu w pola), z powodu remontu ulicy Sobieskiego rada gminy wprowadziła tymczasowy ruch dwustronny.
(2) ulica Woźnicka była też po wojnie (na pewno w styczniu 1946r)
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza